Nhân sự Khoa QTKD

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA QTKD 

                                                                                                                             

                                     

 

Ghi chú: Tổng số toàn khoa 30. Trong đó: 29 Giảng viên, 01 Giáo vụ khoa

          - Trưởng khoa: Vũ Nhật Tân

            - Phó Trưởng khoa: Nguyễn Kim Nam

            - Tổ trưởng Quản trị cơ sở: Mai Văn Chiến  

            - Tổ trưởng Quản trị chuyên ngành: Võ Minh Sơn

            - Tổ trưởng Quản trị Xuất nhập khẩu: Đinh Xuân Hùng

            - Tổ trưởng Quản trị NH-KS: Nguyễn Sơn Tùng

          - Giáo vụ khoa: Trương Thị Hương

Tổ Quản trị cơ sở

 

Tổ Quản trị chuyên ngành

Tổ Quản trị xuất nhập khẩu

Tổ Quản trị NH-KS

1. Mai Văn Chiến  

1. Võ Minh Sơn

1. Đinh Xuân Hùng            

1. Nguyễn Sơn Tùng

2. Nguyễn Kim Nam 

2. Vũ Nhật Tân

2. Ngô Thị Phương Thảo   

2. Đỗ Ngọc Hảo

3. Lê Thị Tuyết Thanh

3. Nguyễn Thị Tĩnh

3. Phạm Thị Ngọc Thư 

3. Nguyễn Thị Thơ

4. Trương Ngọc Hảo

4. Đặng Hạnh Quyên       

4. Bùi Thị Thanh Phượng

4. Hà Minh Phước 

5. Nguyễn Thị Bảo Nghi    

5. Nguyễn Thị Ngọc Loan

5. Nguyễn Thị Ngọc Linh

5. Đỗ Thu Thủy

6. Trần Thanh Trúc         

6. Cung Hữu Đức

 

6. Huỳnh Minh Thông

7. Nguyễn Thị Mai Vinh

7. Nguyễn Thị Phương Trang

 

 

8. Tân Hiếu Nghĩa 

 

 

 

9. Phạm Hồng Diên         

       

 

 

10. Đinh Thị Diệu Thúy

 

 

 

11. Nguyễn Văn Hiệp