Cố vấn học tập

Cố vấn học tập

Có thắc mắc sinh viên hãy hỏi Cố vấn học tập khoa QTKD:

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP KHÓA 2018-2021

TT

Họ và tên

Email

Mã lớp

1

Võ Minh Sơn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CCQ1812LACCQ1812I

2

Cung Hữu Đức

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CCQ1812A

CCQ1812B

3

Nguyễn Thị Tĩnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CCQ1812C

CCQ1812D

4

Đặng Hạnh Quyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CCQ1812E

CCQ1812F

5

Nguyễn Thị Bảo Nghi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CCQ1812G

CCQ1812H

6

Bùi Thị Thanh Phượng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CCQ1820A

CCQ1820B

7

Phạm Thị Ngọc Thư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CCQ1820C

CCQ1820D

8

Đỗ Thu Thủy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CCQ1826A

9

Nguyễn Sơn Tùng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CCQ1826B

10

Nguyễn Thi Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CCQ1826C

11

Hà Minh Phước

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CCQ1827A

CCQ1827B

12

Đỗ Ngọc Hảo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CCQ1827C

CCQ1827D

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP NĂM HỌC 2017-2018

STT

Họ và tên

Email

Lớp

1

Vũ Nhật Tân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CCQ1712G, LA

2

Võ Minh Sơn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CCQ1712A, B

3

Đỗ Thu Thuỷ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CCQ1712C, D

4

Nguyễn Kim Nam

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CCQ1712E, F

5

Đinh Xuân Hùng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CCQ1712A, B

6

Nguyễn Thi Thơ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CCQ1726A,B

7

Nguyễn Sơn Tùng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CCQ1727A,B

 


Trước khi đặt câu hỏi với cố vấn học tập, sinh viên cần xem trước mục hỏi đáp chung sau đây:

HỎI ĐÁP GIỮA SINH VIÊN VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP