KODLARİZİNİ KALDİRMİYORSAK ADAM OLUN SİZDE KALDİRMAYİN
osoalex.com hdasianporn.club shemalex.mobi sexz.mobi ixxxtube.club hdxnxx18.com xxxfakesex.net jerkhd.com xxxteen.net porno français xxxfetishsex.club pornofilmtv.net

Hướng dẫn trình bày báo cáo tham luận

 

HƯỚNG DẪN CHUNG

VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO THAM LUẬN

 

  1. 1.      Về trình bày

Báo cáo phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ.

1.1. Soạn thảo văn bản

Báo cáo sử dụng font chữ Times New Roman cỡ 12 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1.3pt, cách trước và cách sau 6pt

Lề trên, lề dưới: 2cm

Lề trái: 2.54cm; lề phải 2cm

Số trang được đánh ở giữa, phía dưới mỗi trang.

Tựa đề in hoa, căn giữa, font chữ 14pt và in đậm.

Đề mục lớn viết bằng chữ in hoa, đề mục nhỏ viết bằng chữ thường, font chữ 12pt, in đậm.

Hình căn giữa và tiêu đề nằm phía trên.

Không đặt Header và Footer, có thể đặt Footnote nếu cần thiết.

Không gạch dưới các câu trong báo cáo.

 

1.2. Quy ước đánh số thứ tự cho phần nội dung chính

Báo cáo in đậm mục số, chữ và tên phần/mục. Các báo cáo được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 chữ số, chữ số thứ nhất là chỉ số chương. Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất 2 tiểu mục.

Ví dụ :

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.2.1

1.1.2.2                          

1.2

1.3

    ( Chú thích: 1.1.2.1: chỉ tiểu mục 1, nhóm tiểu mục 2, mục 1 chương 1)

1.3. Bố trí tựa và chú thích ảnh, biểu đồ và bảng biểu

- Việc đánh số ảnh, biểu đồ và bảng biểu phải gắn với số chương.

Ví dụ:  Biểu đồ 2.4 có nghĩa biểu đồ thứ 4 trong chương 2.

- Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ.

Ví dụ: (Nguồn: Nguyễn Văn A, 2004)

-   Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo.

-   Tựa hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ nằm phía trên hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ

-   Tựa bảng biểu nằm phía trên bảng biểu.

-   Chú thích ảnh, biểu đồ, bảng biểu được bố trí nằm phía dưới ảnh, biểu đồ và bảng biểu.

1.4. Viết tắt

            Không lạm dụng viết tắt trong báo cáo. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ được sử dụng nhiều lần trong báo cáo. Nếu báo cáo có nhóm chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (Xếp theo thứ tự ABC) đặt ở phần đầu báo cáo.

1.5. Tài liệu tham khảo

Mọi ý kiến không phải của riêng tác giả, mọi tham khảo khác phải đựơc chú dẫn trong danh mục tài liệu tham khảo.

Không trích dẫn những kiến thức phổ biến mà mọi người đều biết.

Quy định trình bày trích dẫn, tài liệu tham khảo

Trích dẫn tài liệu tham khảo là một yêu cầu bắt buộc đối với các nghiên cứu. Việc thể hiện các trích dẫn tài liệu tham khảo có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá độ chuyên sâu và tính nghiêm túc của nghiên cứu. Vì vậy trích dẫn tài liệu tham khảo phải được trình bày đúng quy chuẩn. Tạp chí áp dụng tiêu chuẩn Harvard cho việc trình bày trích dẫn tài liệu tham khảo. Trích dẫn tài liệu tham khảo được chia làm 2 dạng chính: trích dẫn trong bài (in-text reference) và danh sách tài liệu tham khảo (reference list). Danh sách tài liệu tham khảo được đặt cuối bài viết, mỗi trích dẫn trong bài viết (in-text reference) phải tương ứng với danh mục nguồn tài liệu được liệt kê trong danh sách tài liệu tham khảo.

1.5.1. Trích dẫn trong bài (in-text reference)

Trích dẫn trong bài viết bao gồm các thông tin sau:

  • Tên tác giả/tổ chức
  • Năm xuất bản tài liệu
  • Trang tài liệu trích dẫn (nếu có)

Trình bày trích dẫn trong bài viết:

- Trình bày trích dẫn trong bài viết theo họ tên tác giả và năm (đối với tài liệu tiếng Việt), hoặc họ và năm (đối với tài liệu tiếng nước ngoài) được đặt trong ngoặc đơn.

Ví dụ: Yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền kinh tế quốc dân (Nguyễn Văn A, 2009). Nguyễn Văn B (2012) cho rằng yếu tố D có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền kinh tế quốc dân.

1.5.2. Danh sách tài liệu tham khảo (reference list)

Danh sách tài liệu được đặt cuối bài viết, được bắt đầu bằng tiêu đề “Tài liệu tham khảo”, tiếp theo là danh mục liệt kê tài liệu tham khảo (sách, bài báo, nguồn ấn phẩm điện tử) được sắp xếp thứ tự Alphabet theo họ của tác giả, tên bài viết, không đánh số thứ tự.

Mỗi danh mục tài liệu tham khảo bao gồm các thông tin: tên tác giả, tên tác phẩm, năm xuất bản, nơi xuất bản.

a) Quy chuẩn trình bày sách tham khảo

Mẫu quy chuẩn: Họ tên tác giả (năm xuất bản), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

Ví dụ: Nguyễn Văn B (2009), Kinh tế Việt Nam năm 2008, Nhà xuất bản ABC, Hà Nội.

Thành phần thông tin

Giải thích

Nguyễn Văn B

Tên tác giả

(2009),

Năm xuất bản trong ngoặc đơn, tiếp sau là dấu phẩy (,)

Kinh tế Việt Nam năm 2008,

Tên sách, chữ in nghiêng, chữ cái đầu tiên viết hoa, tiếp sau là dấu phẩy  (,)

Nhà xuất bản ABC,

Tên nhà xuất bản, tiếp sau là dấu phẩy  (,)

Hà Nội.

Nơi xuất bản, kết thúc là dấu chấm (.)

 

b) Quy chuẩn trình bày tài liệu tham khảo là bài báo đăng trên tạp chí  khoa học

Mẫu quy chuẩn: Họ tên tác giả (năm xuất bản), “tên bài báo”, tên tạp chí, số phát hành, khoảng trang chứa nội dung bài báo trên tạp chí.

Ví dụ: Lê Xuân H (2009), “Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2010 và khuyến nghị chính sách cho năm 2011”, Tạp chí Y, số 150, tr. 7-13.

 

 

Thành phần thông tin

Giải thích

Lê Xuân H

Tên tác giả

(2011),

Năm xuất bản trong ngoặc đơn, tiếp sau là dấu phẩy (,)

“Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2010 và khuyến nghị chính sách cho năm 2011”

Tên bài viết đặt trong dấu ngoặc kép, tiếp sau là dấu phẩy (,) , chữ đầu tiên viết hoa

Tạp chí Y,

Tên tạp chí in nghiêng, tiếp sau là dấu phẩy (,)

số 150,

Số phát hành của tạp chí, tiếp sau là dấu phẩy (,)

tr. 7-13.

khoảng trang chứa nội dung bài báo trên tạp chí, kết thúc bằng dấu chấm.

c) Quy chuẩn trình bày tài liệu tham khảo là ấn phẩm điện tử

Mẫu quy chuẩn: Họ tên tác giả (năm xuất bản), tên ấn phẩm/tài liệu điện tử, tên tổ chức xuất bản, ngày tháng năm truy cập, <liên kết đến ấn phẩm/tài liệu>.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2010), Tăng trưởng bền vững, Tạp chí Y, truy cập ngày 04 tháng 11 năm 2010, < http://tapchiy.org/tangtruong.pdf>.

Thành phần thông tin

Giải thích

Nguyễn Văn A

Tên tác giả

(2010),

Năm xuất bản trong ngoặc đơn, tiếp sau là dấu phẩy (,)

Tăng trưởng bền vững,

Tên bài viết in nghiêng, tiếp sau là dấu phẩy (,)

Tạp chí Y,

Tổ chức xuất bản, tiếp sau là dấu phẩy (,)

truy cập ngày 04 tháng 11 năm 2010,

ngày tháng năm truy cập, tiếp sau là dấu phẩy (,)

< http://tapchiy.org/tangtruong.pdf>.

Liên kết đến bài viết trên website, kết thúc bằng dấu chấm.

 


 

d) Quy chuẩn trình bày một số tài liệu tham khảo đặc biệt

Loại tài liệu

tham khảo

Quy chuẩn trình bày

Ví dụ

(thông tin chỉ có tính minh họa)

Bài viết xuất bản trong ấn phẩm kỷ yếu hội thảo, hội nghị.

Họ tên tác giả (năm), ‘tên bài viết’, tên ấn phẩm hội thảo/hội nghị, tên nhà xuất bản, nơi xuất bản, trang trích dẫn.

Nguyễn Văn A (2010), ‘sinh viên nghiên cứu khoa học: những vấn đề đặt ra’, Kỷ yếu Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2010, Nhà xuất bản ABC, Hà Nội, tr. 177-184.

Bài tham luận trình bày tại hội thảo, hội nghị mà không xuất bản.

Họ tên tác giả (năm), ‘tên bài tham luận’, tham luận trình bày/báo cáo tại hội thảo/hội nghị..(tên hội thảo/hội nghị), đơn vị tổ chức, ngày tháng diễn ra hội thảo/hội nghị.

Nguyễn Văn A (2010), ‘Mục tiêu phát triển của Việt Nam trong thập niên tới và trong giai đoạn xa hơn’, tham luận trình bày tại hội thảo Phát triển bền vững, Đại học ABN, ngày 2-5 tháng 7.

Bài viết trên báo in

Họ tên tác giả (năm), ‘tên bài báo’, tên báo số/ngày tháng, trang chứa nội dung bài báo.

Nguyễn Văn A (2010), ‘Vĩnh Phúc phát triển công nghiệp có lợi thế cạnh tranh’, Nhân dân số 154 ngày 23 tháng 10, trang 7.

Bài viết trên báo điện tử/trang thông tin điện tử.

Họ tên tác giả (năm xuất bản), ‘tên ấn bài báo’, tên tổ chức xuất bản, ngày tháng năm truy cập, <liên kết đến ấn phẩm/bài báo trên website>.

 

Nguyễn Văn A (2010), ‘Tăng trưởng tín dụng gần lấp đầy chỉ tiêu’, Báo điện tử Thời báo Kinh tế Việt Nam Vneconomy, truy cập ngày 04 tháng 11 năm 2010, <http://vneconomy.vn/156.htm>.

Báo cáo của các tổ chức

Tên tổ chức là tác giả báo cáo (năm báo cáo), tên báo cáo, mô tả báo cáo (nếu cần), địa danh ban hành báo cáo.

Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (2009), Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học 2008, Hà Nội.

Văn bản pháp luật

Loại văn bản, số hiệu văn bản, tên đầy đủ văn bản, cơ quan/tổ chức/người có thẩm quyền ban hành, ngày ban hành.

Thông tư số 44 /2007/BTC hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước,  Bộ Tài chính ban hành ngày 07 tháng 5 năm 2007.

Các công trình chưa được xuất bản

Họ tên tác giả (năm viết công trình), tên công trình, công trình/tài liệu chưa xuất bản đã được sự đồng ý của tác giả, nguồn cung cấp tài liệu.

 

Nguyễn Văn A (2006), Quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp, tài liệu chưa xuất bản đã được sự đồng ý của tác giả, Khoa kinh tế học - Đại học Kinh tế quốc dân.

 

1. 6.  Phụ lục

Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa cho nội dung báo cáo như số liệu, mẫu biểu …

2. Quy định về bố cục của báo cáo

2.1. Phần tóm tắt

Mục đích của phần tóm tắt là giúp độc giả nhận viết bài viết có phù hợp với đề tài mình đang quan tâm hay không. Phần này tóm tắt ngắn gọn mục đích của bài viết, dữ liệu trình bày và kết luận chính của tác giả.

Từ khóa: 5 – 7 từ

2.2. Phần giới thiệu

Trong phần này, tác giả xác định đề tài nghiên cứu, phác thảo mục tiêu nghiên cứu và cung cấp cho độc giả đầy đủ cơ sở khoa học để hiểu biết phần còn lại của bài viết. Cần chú ý giới hạn những kiến thức cơ sở này trong các thử nghiệm của tác giả. Mục này trả lời các câu hỏi như:

(1)  Lý do thực hiện nghiên cứu này?

(2)  Những kiến thức nào đã có trước về đề tài này?

(3)  Mục đích của nghiên cứu là gì?

2.3. Thực trạng và giải pháp

- Cơ sở lý thuyết

- Khảo sát thực trạng

- Nguyên nhân của thực trạng

- Trình bày những giải pháp mang tính khả thi cao, sáng tạo, thuyết phục người nghe. Nên trình bày rõ ràng từng giải pháp hoặc theo hệ thống nhóm giải pháp. Không nên trình bày dàn trải.

2.4. Kết luận

- Khẳng định tính cần thiết của đề tài đặt ra, tính hiệu quả/ khả thi của các giải pháp đã nêu.

- Đề xuất, kiến nghị để vấn đề được quan tâm, giải quyết hiệu quả hơn.

 

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin Hướng dẫn trình bày tham luận.docx về máy tínhHướng dẫn trình bày tham luận.docx2599 lần tải
Tải tập tin MAU TRINH BAY THAM LUAN.doc về máy tínhMAU TRINH BAY THAM LUAN.doc4197 lần tải