Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Giảng viên Lượt xem
1 NH 17-18 Luật KD 19/01/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 3
2 NH 17-18 Quản trị HCVP 19/01/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 18
3 NH 17-18 Marketing QT 19/01/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 41
4 NH 17-18 - Quản trị rủi ro 19/01/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 56
5 [HK 1 NH 17 - 18] Chiến lược kinh doanh XNK 18/01/2018 Đỗ Thu Thủy 62
6 [HK 1 NH 17 - 18] Phân tích hoạt động kinh doanh XNK 18/01/2018 Đỗ Thu Thủy 138
7 [HK 1 NH 17 - 18] Anh văn chuyên ngành QTKD 18/01/2018 Đỗ Thu Thủy 386
8 [HK 1 NH 17 - 18] Thương mại điện tử 18/01/2018 Đỗ Thu Thủy 73
9 [HK 1 NH 17 - 18]Quản trị marketing 18/01/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 89
10 [HK 1 NH 17 - 18] Văn hóa ẩm thực 18/01/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 53
11 [HK 1 NH 17 - 18] Tổng quan NHKS 18/01/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 145
12 [HK 1 NH 17 - 18] Pháp luật kinh tế 18/01/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 136
13 [HK 1 NH 17 - 18] Quản trị chiến lược 18/01/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 539
14 [HK 1 NH 17 - 18] Quản trị ngoại thương 18/01/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 394
15 [HK 1 NH 17 - 18] Marketing dịch vụ 17/01/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 162
16 [HK 1 NH 17 - 18] Quản trị bán hàng 17/01/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 218
17 [HK 1 NH 17 - 18] Thuế trong KD 17/01/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 222
18 [HK 1 NH 17 - 18] Tâm lý học đại cương 16/01/2018 Đỗ Thu Thủy 220
19 [HK 1 NH 17 - 18] Hệ thống thông tin quản lý 16/01/2018 Đỗ Thu Thủy 184
20 [HK 1 NH 17 - 18] Tin học ứng dụng trong KD 16/01/2018 Đỗ Thu Thủy 455
21 [HK 1 NH 17 - 18] Thuế trong kinh doanh 16/01/2018 Đỗ Thu Thủy 541
22 [HK 1 NH 17 - 18] LOGISTICS 16/01/2018 Đỗ Thu Thủy 217
23 Điểm kinh tế vĩ mô thầy Nam 15/01/2018 Nguyễn Kim Nam 1354
24 [HK 1 NH 17 - 18] Tài chính trong du lịch 12/01/2018 Đỗ Thu Thủy 252
25 [HK 1 NH 17 - 18] Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa hải quan 12/01/2018 Đỗ Thu Thủy 142
26 [HK 1 NH 17 - 18] Kinh tế quốc tế 12/01/2018 Đỗ Thu Thủy 779
27 [HK 1 NH 17 - 18] Môn Quản trị chất lượng 11/01/2018 Đỗ Thu Thủy 448
28 [HK 1 NH 17 - 18] Kinh tế vĩ mô 11/01/2018 Đỗ Thu Thủy 1178
29 [HK 1 NH 27 - 18] Phân tích và thẩm định dự án đầu tư 11/01/2018 Đỗ Thu Thủy 216
30 [HK 1 NH 17 - 18] Quản trị chất lượng 10/01/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 599