Điểm thực tập tốt nghiệp 04.2018

Điểm thực tập tốt nghiệp 2018

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin 01.jpg về máy tính01.jpg19 lần tải
Tải tập tin 02.jpg về máy tính02.jpg16 lần tải
Tải tập tin 03.jpg về máy tính03.jpg16 lần tải
Tải tập tin 04.jpg về máy tính04.jpg12 lần tải
Tải tập tin 05.jpg về máy tính05.jpg11 lần tải
Tải tập tin 06.jpg về máy tính06.jpg12 lần tải
Tải tập tin 07.jpg về máy tính07.jpg8 lần tải
Tải tập tin 08.jpg về máy tính08.jpg18 lần tải
Tải tập tin 09.jpg về máy tính09.jpg17 lần tải
Tải tập tin 10.jpg về máy tính10.jpg14 lần tải
Tải tập tin 11.jpg về máy tính11.jpg10 lần tải
Tải tập tin 12.jpg về máy tính12.jpg11 lần tải
Tải tập tin 13.jpg về máy tính13.jpg7 lần tải
Tải tập tin 14.jpg về máy tính14.jpg11 lần tải
Tải tập tin 15.jpg về máy tính15.jpg11 lần tải
Tải tập tin 16.jpg về máy tính16.jpg12 lần tải
Tải tập tin 17.jpg về máy tính17.jpg11 lần tải
Tải tập tin 18.jpg về máy tính18.jpg9 lần tải
Tải tập tin 19.jpg về máy tính19.jpg13 lần tải
Tải tập tin 20.jpg về máy tính20.jpg12 lần tải
Tải tập tin 21.jpg về máy tính21.jpg11 lần tải
Tải tập tin 22.jpg về máy tính22.jpg10 lần tải
Tải tập tin 23.jpg về máy tính23.jpg10 lần tải
Tải tập tin 24.jpg về máy tính24.jpg13 lần tải