[HK 3 NH 17-18] Kinh tế vĩ mô, Pháp luật đại cương, QT chất lượng, QT marketing, QT nhân sự, QT sản xuất, Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội/nhóm

Cập nhật điểm

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin Kinh tế vĩ mô_D7-40 (1).jpg về máy tínhKinh tế vĩ mô_D7-40 (1).jpg81 lần tải
Tải tập tin Kinh tế vĩ mô_D7-40 (2).jpg về máy tínhKinh tế vĩ mô_D7-40 (2).jpg82 lần tải
Tải tập tin Kinh tế vĩ mô_D7-41 (1).jpg về máy tínhKinh tế vĩ mô_D7-41 (1).jpg85 lần tải
Tải tập tin Kinh tế vĩ mô_D7-41 (2).jpg về máy tínhKinh tế vĩ mô_D7-41 (2).jpg82 lần tải
Tải tập tin Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm_A301 (1).jpg về máy tínhKỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm_A301 (1).jpg117 lần tải
Tải tập tin Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm_A301 (2).jpg về máy tínhKỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm_A301 (2).jpg63 lần tải
Tải tập tin Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm_A301 (3).jpg về máy tínhKỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm_A301 (3).jpg61 lần tải
Tải tập tin Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm_A305 (1).jpg về máy tínhKỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm_A305 (1).jpg106 lần tải
Tải tập tin Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm_A305 (2).jpg về máy tínhKỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm_A305 (2).jpg62 lần tải
Tải tập tin Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm_A305 (3).jpg về máy tínhKỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm_A305 (3).jpg71 lần tải
Tải tập tin Pháp luật đại cương_A305 (1).jpg về máy tínhPháp luật đại cương_A305 (1).jpg251 lần tải
Tải tập tin Pháp luật đại cương_A305 (2).jpg về máy tínhPháp luật đại cương_A305 (2).jpg226 lần tải
Tải tập tin Pháp luật đại cương_A305 (3).jpg về máy tínhPháp luật đại cương_A305 (3).jpg216 lần tải
Tải tập tin Pháp luật đại cương_A401 (1).jpg về máy tínhPháp luật đại cương_A401 (1).jpg245 lần tải
Tải tập tin Pháp luật đại cương_A401 (2).jpg về máy tínhPháp luật đại cương_A401 (2).jpg191 lần tải
Tải tập tin Pháp luật đại cương_A401 (3).jpg về máy tínhPháp luật đại cương_A401 (3).jpg186 lần tải
Tải tập tin Quản trị chất lượng_D6-35 (1).jpg về máy tínhQuản trị chất lượng_D6-35 (1).jpg127 lần tải
Tải tập tin Quản trị chất lượng_D6-35 (2).jpg về máy tínhQuản trị chất lượng_D6-35 (2).jpg101 lần tải
Tải tập tin Quản trị chất lượng_D6-36 (1).jpg về máy tínhQuản trị chất lượng_D6-36 (1).jpg117 lần tải
Tải tập tin Quản trị chất lượng_D6-36 (2).jpg về máy tínhQuản trị chất lượng_D6-36 (2).jpg99 lần tải
Tải tập tin Quản trị marketing_D6-35 (1).jpg về máy tínhQuản trị marketing_D6-35 (1).jpg119 lần tải
Tải tập tin Quản trị marketing_D6-35 (2).jpg về máy tínhQuản trị marketing_D6-35 (2).jpg96 lần tải
Tải tập tin Quản trị marketing_D6-36 (1).jpg về máy tínhQuản trị marketing_D6-36 (1).jpg156 lần tải
Tải tập tin Quản trị marketing_D6-36 (2).jpg về máy tínhQuản trị marketing_D6-36 (2).jpg68 lần tải
Tải tập tin Quản trị nhân sự_D7-37 (1).jpg về máy tínhQuản trị nhân sự_D7-37 (1).jpg147 lần tải
Tải tập tin Quản trị nhân sự_D7-37 (2).jpg về máy tínhQuản trị nhân sự_D7-37 (2).jpg94 lần tải
Tải tập tin Quản trị nhân sự_D7-38 (1).jpg về máy tínhQuản trị nhân sự_D7-38 (1).jpg110 lần tải
Tải tập tin Quản trị nhân sự_D7-38 (2).jpg về máy tínhQuản trị nhân sự_D7-38 (2).jpg77 lần tải
Tải tập tin Quản trị sản xuất_A206 (1).jpg về máy tínhQuản trị sản xuất_A206 (1).jpg75 lần tải
Tải tập tin Quản trị sản xuất_A206 (2).jpg về máy tínhQuản trị sản xuất_A206 (2).jpg63 lần tải