Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm

Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin C. Diên - A305 - 1.jpg về máy tínhC. Diên - A305 - 1.jpg20 lần tải
Tải tập tin C. Diên - A305 - 2.jpg về máy tínhC. Diên - A305 - 2.jpg19 lần tải
Tải tập tin C. Diên - A305 - 3.jpg về máy tínhC. Diên - A305 - 3.jpg17 lần tải
Tải tập tin C. Diên - A401 - 1.jpg về máy tínhC. Diên - A401 - 1.jpg16 lần tải
Tải tập tin C. Diên - A401 - 2.jpg về máy tínhC. Diên - A401 - 2.jpg15 lần tải
Tải tập tin C. Diên - A401 - 3.jpg về máy tínhC. Diên - A401 - 3.jpg15 lần tải
Tải tập tin C. Diên - A402 - 1.jpg về máy tínhC. Diên - A402 - 1.jpg16 lần tải
Tải tập tin C. Diên - A402 - 2.jpg về máy tínhC. Diên - A402 - 2.jpg14 lần tải
Tải tập tin C. Diên - A402 - 3.jpg về máy tínhC. Diên - A402 - 3.jpg12 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A404 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - A404 - 1.jpg131 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A404 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - A404 - 2.jpg62 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A404 - 3.jpg về máy tínhC. Thanh - A404 - 3.jpg60 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A405 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - A405 - 1.jpg53 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A405 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - A405 - 2.jpg41 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A405 - 3.jpg về máy tínhC. Thanh - A405 - 3.jpg44 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A406 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - A406 - 1.jpg31 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A406 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - A406 - 2.jpg32 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A406 - 3.jpg về máy tínhC. Thanh - A406 - 3.jpg40 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A503 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - A503 - 1.jpg41 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A503 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - A503 - 2.jpg38 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A503 - 3.jpg về máy tínhC. Thanh - A503 - 3.jpg31 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A505 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - A505 - 1.jpg31 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A505 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - A505 - 2.jpg26 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A505 - 3.jpg về máy tínhC. Thanh - A505 - 3.jpg27 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A506 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - A506 - 1.jpg34 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A506 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - A506 - 2.jpg25 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A506 - 3.jpg về máy tínhC. Thanh - A506 - 3.jpg21 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D3-14 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D3-14 - 1.jpg25 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D3-14 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D3-14 - 2.jpg24 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D3-15 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D3-15 - 1.jpg21 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D3-15 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D3-15 - 2.jpg21 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-22 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-22 - 1.jpg31 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-22 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-22 - 2.jpg31 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-23 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-23 - 1.jpg41 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-23 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-23 - 2.jpg32 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-24 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-24 - 1.jpg32 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-24 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-24 - 2.jpg26 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-25 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-25 - 1.jpg55 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-25 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-25 - 2.jpg65 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D5-26 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D5-26 - 1.jpg28 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D5-26 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D5-26 - 2.jpg23 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D5-27 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D5-27 - 1.jpg26 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D5-27 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D5-27 - 2.jpg39 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D5-29 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D5-29 - 1.jpg43 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D5-29 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D5-29 - 2.jpg43 lần tải
Tải tập tin C. Trúc - D319 - 1.jpg về máy tínhC. Trúc - D319 - 1.jpg15 lần tải
Tải tập tin C. Trúc - D319 - 2.jpg về máy tínhC. Trúc - D319 - 2.jpg16 lần tải
Tải tập tin C. Trúc - D421 - 1.jpg về máy tínhC. Trúc - D421 - 1.jpg19 lần tải
Tải tập tin C. Trúc - D421 - 2.jpg về máy tínhC. Trúc - D421 - 2.jpg16 lần tải
Tải tập tin C. Trúc - D530 - 1.jpg về máy tínhC. Trúc - D530 - 1.jpg20 lần tải
Tải tập tin C. Trúc - D530 - 2.jpg về máy tínhC. Trúc - D530 - 2.jpg15 lần tải
Tải tập tin C. Trúc - D531 - 1.jpg về máy tínhC. Trúc - D531 - 1.jpg16 lần tải
Tải tập tin C. Trúc - D531 - 2.jpg về máy tínhC. Trúc - D531 - 2.jpg16 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - A301 - 1.JPG về máy tínhT. Chiến - A301 - 1.JPG32 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - A301 - 2.JPG về máy tínhT. Chiến - A301 - 2.JPG21 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - A301 - 3.JPG về máy tínhT. Chiến - A301 - 3.JPG18 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - A302 - 1.JPG về máy tínhT. Chiến - A302 - 1.JPG23 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - A302 - 2.JPG về máy tínhT. Chiến - A302 - 2.JPG23 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - A302 - 3.JPG về máy tínhT. Chiến - A302 - 3.JPG20 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - A304 - 1.JPG về máy tínhT. Chiến - A304 - 1.JPG25 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - A304 - 2.JPG về máy tínhT. Chiến - A304 - 2.JPG28 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - A304 - 3.JPG về máy tínhT. Chiến - A304 - 3.JPG29 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - B101 - 1.JPG về máy tínhT. Chiến - B101 - 1.JPG27 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - B101 - 2.JPG về máy tínhT. Chiến - B101 - 2.JPG21 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - B104 - 1.JPG về máy tínhT. Chiến - B104 - 1.JPG33 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - B104 - 2.JPG về máy tínhT. Chiến - B104 - 2.JPG25 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - B107 - 1.JPG về máy tínhT. Chiến - B107 - 1.JPG21 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - B107 - 2.JPG về máy tínhT. Chiến - B107 - 2.JPG27 lần tải
Tải tập tin T. Thông - A201 - 1.png về máy tínhT. Thông - A201 - 1.png16 lần tải
Tải tập tin T. Thông - A201 - 2.png về máy tínhT. Thông - A201 - 2.png13 lần tải
Tải tập tin T. Thông - A201 - 3.png về máy tínhT. Thông - A201 - 3.png15 lần tải
Tải tập tin T. Thông - A205 - 1.png về máy tínhT. Thông - A205 - 1.png15 lần tải
Tải tập tin T. Thông - A205 - 2.png về máy tínhT. Thông - A205 - 2.png14 lần tải
Tải tập tin T. Thông - A205 - 3.png về máy tínhT. Thông - A205 - 3.png12 lần tải
Tải tập tin T. Thông - A206 - 1.png về máy tínhT. Thông - A206 - 1.png16 lần tải
Tải tập tin T. Thông - A206 - 2.png về máy tínhT. Thông - A206 - 2.png15 lần tải
Tải tập tin T. Thông - A206 - 3.png về máy tínhT. Thông - A206 - 3.png16 lần tải
Tải tập tin T. Thông - D316 - 1.png về máy tínhT. Thông - D316 - 1.png34 lần tải
Tải tập tin T. Thông - D316 - 2.png về máy tínhT. Thông - D316 - 2.png32 lần tải
Tải tập tin T. Thông - D317 - 1.png về máy tínhT. Thông - D317 - 1.png45 lần tải
Tải tập tin T. Thông - D317 - 2.png về máy tínhT. Thông - D317 - 2.png27 lần tải
Tải tập tin T. Thông - D318 - 1.png về máy tínhT. Thông - D318 - 1.png32 lần tải
Tải tập tin T. Thông - D318 - 2.png về máy tínhT. Thông - D318 - 2.png21 lần tải
Tải tập tin T. Vũ - A501 - 1.jpg về máy tínhT. Vũ - A501 - 1.jpg25 lần tải
Tải tập tin T. Vũ - A501 - 2.jpg về máy tínhT. Vũ - A501 - 2.jpg20 lần tải
Tải tập tin T. Vũ - A501 - 3.jpg về máy tínhT. Vũ - A501 - 3.jpg17 lần tải
Tải tập tin T. Vũ - A502 - 1.jpg về máy tínhT. Vũ - A502 - 1.jpg22 lần tải
Tải tập tin T. Vũ - A502 - 2.jpg về máy tínhT. Vũ - A502 - 2.jpg17 lần tải
Tải tập tin T. Vũ - A502 - 3.jpg về máy tínhT. Vũ - A502 - 3.jpg21 lần tải
Tải tập tin T. Vũ - B105 - 1.jpg về máy tínhT. Vũ - B105 - 1.jpg15 lần tải
Tải tập tin T. Vũ - B105 - 2.jpg về máy tínhT. Vũ - B105 - 2.jpg14 lần tải
Tải tập tin T. Vũ - B106 - 1.jpg về máy tínhT. Vũ - B106 - 1.jpg17 lần tải
Tải tập tin T. Vũ - B106 - 2.jpg về máy tínhT. Vũ - B106 - 2.jpg17 lần tải