Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm

Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin C. Diên - A305 - 1.jpg về máy tínhC. Diên - A305 - 1.jpg15 lần tải
Tải tập tin C. Diên - A305 - 2.jpg về máy tínhC. Diên - A305 - 2.jpg15 lần tải
Tải tập tin C. Diên - A305 - 3.jpg về máy tínhC. Diên - A305 - 3.jpg13 lần tải
Tải tập tin C. Diên - A401 - 1.jpg về máy tínhC. Diên - A401 - 1.jpg11 lần tải
Tải tập tin C. Diên - A401 - 2.jpg về máy tínhC. Diên - A401 - 2.jpg12 lần tải
Tải tập tin C. Diên - A401 - 3.jpg về máy tínhC. Diên - A401 - 3.jpg10 lần tải
Tải tập tin C. Diên - A402 - 1.jpg về máy tínhC. Diên - A402 - 1.jpg12 lần tải
Tải tập tin C. Diên - A402 - 2.jpg về máy tínhC. Diên - A402 - 2.jpg10 lần tải
Tải tập tin C. Diên - A402 - 3.jpg về máy tínhC. Diên - A402 - 3.jpg8 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A404 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - A404 - 1.jpg128 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A404 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - A404 - 2.jpg59 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A404 - 3.jpg về máy tínhC. Thanh - A404 - 3.jpg57 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A405 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - A405 - 1.jpg49 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A405 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - A405 - 2.jpg38 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A405 - 3.jpg về máy tínhC. Thanh - A405 - 3.jpg41 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A406 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - A406 - 1.jpg28 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A406 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - A406 - 2.jpg29 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A406 - 3.jpg về máy tínhC. Thanh - A406 - 3.jpg37 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A503 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - A503 - 1.jpg38 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A503 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - A503 - 2.jpg35 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A503 - 3.jpg về máy tínhC. Thanh - A503 - 3.jpg28 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A505 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - A505 - 1.jpg27 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A505 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - A505 - 2.jpg23 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A505 - 3.jpg về máy tínhC. Thanh - A505 - 3.jpg25 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A506 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - A506 - 1.jpg32 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A506 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - A506 - 2.jpg23 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A506 - 3.jpg về máy tínhC. Thanh - A506 - 3.jpg19 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D3-14 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D3-14 - 1.jpg23 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D3-14 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D3-14 - 2.jpg22 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D3-15 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D3-15 - 1.jpg18 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D3-15 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D3-15 - 2.jpg19 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-22 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-22 - 1.jpg27 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-22 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-22 - 2.jpg28 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-23 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-23 - 1.jpg38 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-23 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-23 - 2.jpg30 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-24 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-24 - 1.jpg28 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-24 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-24 - 2.jpg23 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-25 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-25 - 1.jpg53 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-25 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-25 - 2.jpg63 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D5-26 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D5-26 - 1.jpg24 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D5-26 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D5-26 - 2.jpg20 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D5-27 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D5-27 - 1.jpg22 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D5-27 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D5-27 - 2.jpg36 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D5-29 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D5-29 - 1.jpg40 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D5-29 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D5-29 - 2.jpg40 lần tải
Tải tập tin C. Trúc - D319 - 1.jpg về máy tínhC. Trúc - D319 - 1.jpg11 lần tải
Tải tập tin C. Trúc - D319 - 2.jpg về máy tínhC. Trúc - D319 - 2.jpg12 lần tải
Tải tập tin C. Trúc - D421 - 1.jpg về máy tínhC. Trúc - D421 - 1.jpg15 lần tải
Tải tập tin C. Trúc - D421 - 2.jpg về máy tínhC. Trúc - D421 - 2.jpg11 lần tải
Tải tập tin C. Trúc - D530 - 1.jpg về máy tínhC. Trúc - D530 - 1.jpg16 lần tải
Tải tập tin C. Trúc - D530 - 2.jpg về máy tínhC. Trúc - D530 - 2.jpg11 lần tải
Tải tập tin C. Trúc - D531 - 1.jpg về máy tínhC. Trúc - D531 - 1.jpg12 lần tải
Tải tập tin C. Trúc - D531 - 2.jpg về máy tínhC. Trúc - D531 - 2.jpg11 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - A301 - 1.JPG về máy tínhT. Chiến - A301 - 1.JPG27 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - A301 - 2.JPG về máy tínhT. Chiến - A301 - 2.JPG17 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - A301 - 3.JPG về máy tínhT. Chiến - A301 - 3.JPG14 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - A302 - 1.JPG về máy tínhT. Chiến - A302 - 1.JPG18 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - A302 - 2.JPG về máy tínhT. Chiến - A302 - 2.JPG19 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - A302 - 3.JPG về máy tínhT. Chiến - A302 - 3.JPG15 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - A304 - 1.JPG về máy tínhT. Chiến - A304 - 1.JPG21 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - A304 - 2.JPG về máy tínhT. Chiến - A304 - 2.JPG24 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - A304 - 3.JPG về máy tínhT. Chiến - A304 - 3.JPG25 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - B101 - 1.JPG về máy tínhT. Chiến - B101 - 1.JPG21 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - B101 - 2.JPG về máy tínhT. Chiến - B101 - 2.JPG16 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - B104 - 1.JPG về máy tínhT. Chiến - B104 - 1.JPG28 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - B104 - 2.JPG về máy tínhT. Chiến - B104 - 2.JPG16 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - B107 - 1.JPG về máy tínhT. Chiến - B107 - 1.JPG16 lần tải
Tải tập tin T. Chiến - B107 - 2.JPG về máy tínhT. Chiến - B107 - 2.JPG19 lần tải
Tải tập tin T. Thông - A201 - 1.png về máy tínhT. Thông - A201 - 1.png11 lần tải
Tải tập tin T. Thông - A201 - 2.png về máy tínhT. Thông - A201 - 2.png9 lần tải
Tải tập tin T. Thông - A201 - 3.png về máy tínhT. Thông - A201 - 3.png10 lần tải
Tải tập tin T. Thông - A205 - 1.png về máy tínhT. Thông - A205 - 1.png11 lần tải
Tải tập tin T. Thông - A205 - 2.png về máy tínhT. Thông - A205 - 2.png10 lần tải
Tải tập tin T. Thông - A205 - 3.png về máy tínhT. Thông - A205 - 3.png8 lần tải
Tải tập tin T. Thông - A206 - 1.png về máy tínhT. Thông - A206 - 1.png12 lần tải
Tải tập tin T. Thông - A206 - 2.png về máy tínhT. Thông - A206 - 2.png11 lần tải
Tải tập tin T. Thông - A206 - 3.png về máy tínhT. Thông - A206 - 3.png10 lần tải
Tải tập tin T. Thông - D316 - 1.png về máy tínhT. Thông - D316 - 1.png30 lần tải
Tải tập tin T. Thông - D316 - 2.png về máy tínhT. Thông - D316 - 2.png27 lần tải
Tải tập tin T. Thông - D317 - 1.png về máy tínhT. Thông - D317 - 1.png41 lần tải
Tải tập tin T. Thông - D317 - 2.png về máy tínhT. Thông - D317 - 2.png23 lần tải
Tải tập tin T. Thông - D318 - 1.png về máy tínhT. Thông - D318 - 1.png28 lần tải
Tải tập tin T. Thông - D318 - 2.png về máy tínhT. Thông - D318 - 2.png17 lần tải
Tải tập tin T. Vũ - A501 - 1.jpg về máy tínhT. Vũ - A501 - 1.jpg20 lần tải
Tải tập tin T. Vũ - A501 - 2.jpg về máy tínhT. Vũ - A501 - 2.jpg16 lần tải
Tải tập tin T. Vũ - A501 - 3.jpg về máy tínhT. Vũ - A501 - 3.jpg14 lần tải
Tải tập tin T. Vũ - A502 - 1.jpg về máy tínhT. Vũ - A502 - 1.jpg17 lần tải
Tải tập tin T. Vũ - A502 - 2.jpg về máy tínhT. Vũ - A502 - 2.jpg13 lần tải
Tải tập tin T. Vũ - A502 - 3.jpg về máy tínhT. Vũ - A502 - 3.jpg16 lần tải
Tải tập tin T. Vũ - B105 - 1.jpg về máy tínhT. Vũ - B105 - 1.jpg12 lần tải
Tải tập tin T. Vũ - B105 - 2.jpg về máy tínhT. Vũ - B105 - 2.jpg10 lần tải
Tải tập tin T. Vũ - B106 - 1.jpg về máy tínhT. Vũ - B106 - 1.jpg13 lần tải
Tải tập tin T. Vũ - B106 - 2.jpg về máy tínhT. Vũ - B106 - 2.jpg13 lần tải