Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm

Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin C. Thanh - A404 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - A404 - 1.jpg67 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A404 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - A404 - 2.jpg34 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A404 - 3.jpg về máy tínhC. Thanh - A404 - 3.jpg27 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A405 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - A405 - 1.jpg21 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A405 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - A405 - 2.jpg15 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A405 - 3.jpg về máy tínhC. Thanh - A405 - 3.jpg17 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A406 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - A406 - 1.jpg11 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A406 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - A406 - 2.jpg10 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A406 - 3.jpg về máy tínhC. Thanh - A406 - 3.jpg10 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A503 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - A503 - 1.jpg16 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A503 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - A503 - 2.jpg14 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A503 - 3.jpg về máy tínhC. Thanh - A503 - 3.jpg8 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A505 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - A505 - 1.jpg12 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A505 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - A505 - 2.jpg8 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A505 - 3.jpg về máy tínhC. Thanh - A505 - 3.jpg7 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A506 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - A506 - 1.jpg13 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A506 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - A506 - 2.jpg8 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - A506 - 3.jpg về máy tínhC. Thanh - A506 - 3.jpg6 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D3-14 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D3-14 - 1.jpg7 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D3-14 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D3-14 - 2.jpg8 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D3-15 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D3-15 - 1.jpg7 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D3-15 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D3-15 - 2.jpg6 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-22 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-22 - 1.jpg12 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-22 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-22 - 2.jpg12 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-23 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-23 - 1.jpg23 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-23 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-23 - 2.jpg16 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-24 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-24 - 1.jpg14 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-24 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-24 - 2.jpg11 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-25 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-25 - 1.jpg35 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D4-25 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D4-25 - 2.jpg36 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D5-26 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D5-26 - 1.jpg10 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D5-26 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D5-26 - 2.jpg9 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D5-27 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D5-27 - 1.jpg11 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D5-27 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D5-27 - 2.jpg23 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D5-29 - 1.jpg về máy tínhC. Thanh - D5-29 - 1.jpg14 lần tải
Tải tập tin C. Thanh - D5-29 - 2.jpg về máy tínhC. Thanh - D5-29 - 2.jpg23 lần tải