[HK 1 NH 2017 - 2018] Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm

Điểm thi môn Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin A201 - 1.jpg về máy tínhA201 - 1.jpg290 lần tải
Tải tập tin A201 - 2.jpg về máy tínhA201 - 2.jpg187 lần tải
Tải tập tin A201 - 3.jpg về máy tínhA201 - 3.jpg175 lần tải
Tải tập tin A205 - 1.jpg về máy tínhA205 - 1.jpg240 lần tải
Tải tập tin A205 - 2.jpg về máy tínhA205 - 2.jpg157 lần tải
Tải tập tin A205 - 3.jpg về máy tínhA205 - 3.jpg137 lần tải
Tải tập tin A206 - 1.jpg về máy tínhA206 - 1.jpg156 lần tải
Tải tập tin A206 - 2.jpg về máy tínhA206 - 2.jpg162 lần tải
Tải tập tin A206 - 3.jpg về máy tínhA206 - 3.jpg164 lần tải
Tải tập tin A301 - 1.jpg về máy tínhA301 - 1.jpg41 lần tải
Tải tập tin A301 - 2.jpg về máy tínhA301 - 2.jpg43 lần tải
Tải tập tin A301 - 3.jpg về máy tínhA301 - 3.jpg42 lần tải
Tải tập tin A302 - 1.jpg về máy tínhA302 - 1.jpg222 lần tải
Tải tập tin A302 - 2.jpg về máy tínhA302 - 2.jpg209 lần tải
Tải tập tin A302 - 3.jpg về máy tínhA302 - 3.jpg207 lần tải
Tải tập tin A304 - 1.jpg về máy tínhA304 - 1.jpg41 lần tải
Tải tập tin A304 - 2.jpg về máy tínhA304 - 2.jpg47 lần tải
Tải tập tin A304 - 3.jpg về máy tínhA304 - 3.jpg35 lần tải
Tải tập tin A305 - 1.jpg về máy tínhA305 - 1.jpg38 lần tải
Tải tập tin A305 - 2.jpg về máy tínhA305 - 2.jpg39 lần tải
Tải tập tin A305 - 3.jpg về máy tínhA305 - 3.jpg33 lần tải
Tải tập tin A401 - 1.jpg về máy tínhA401 - 1.jpg47 lần tải
Tải tập tin A401 - 2.jpg về máy tínhA401 - 2.jpg37 lần tải
Tải tập tin A401 - 3.jpg về máy tínhA401 - 3.jpg31 lần tải
Tải tập tin A402 - 1.jpg về máy tínhA402 - 1.jpg3 lần tải
Tải tập tin A402 - 2.jpg về máy tínhA402 - 2.jpg2 lần tải
Tải tập tin A404 - 1.jpg về máy tínhA404 - 1.jpg2 lần tải
Tải tập tin A404 - 2.jpg về máy tínhA404 - 2.jpg2 lần tải
Tải tập tin A405 - 1.jpg về máy tínhA405 - 1.jpg95 lần tải
Tải tập tin A405 - 2.jpg về máy tínhA405 - 2.jpg78 lần tải
Tải tập tin A405 - 3.jpg về máy tínhA405 - 3.jpg80 lần tải
Tải tập tin A406 - 1.jpg về máy tínhA406 - 1.jpg94 lần tải
Tải tập tin A406 - 2.jpg về máy tínhA406 - 2.jpg103 lần tải
Tải tập tin A406 - 3.jpg về máy tínhA406 - 3.jpg87 lần tải
Tải tập tin A501 - 1.jpg về máy tínhA501 - 1.jpg76 lần tải
Tải tập tin A501 - 2.jpg về máy tínhA501 - 2.jpg71 lần tải
Tải tập tin A502 - 1.jpg về máy tínhA502 - 1.jpg121 lần tải
Tải tập tin A502 - 2.jpg về máy tínhA502 - 2.jpg135 lần tải
Tải tập tin A503 - 2.jpg về máy tínhA503 - 2.jpg166 lần tải
Tải tập tin A505 - 1.jpg về máy tínhA505 - 1.jpg163 lần tải
Tải tập tin A505 - 3.jpg về máy tínhA505 - 3.jpg131 lần tải
Tải tập tin D314 - 01.jpg về máy tínhD314 - 01.jpg110 lần tải
Tải tập tin D314 - 02.jpg về máy tínhD314 - 02.jpg104 lần tải
Tải tập tin D315 - 01.jpg về máy tínhD315 - 01.jpg119 lần tải
Tải tập tin D315 - 02.jpg về máy tínhD315 - 02.jpg136 lần tải
Tải tập tin D317 - 1.jpg về máy tínhD317 - 1.jpg12 lần tải
Tải tập tin D317 - 2.jpg về máy tínhD317 - 2.jpg11 lần tải
Tải tập tin D318 - 1.jpg về máy tínhD318 - 1.jpg14 lần tải
Tải tập tin D318 - 2.jpg về máy tínhD318 - 2.jpg9 lần tải