Xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên trường Cao đẳng Công thương Tp. HCM

28-05-2022 Bùi Thị Thanh Phượng

Hướng dẫn xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên 

Sinh viên khoa QTKD đại diện phát biểu tại lễ tổng kết trao bằng tốt nghiệp năm 2022

1. Xếp loại tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung của toàn khóa học theo thang điểm 10, như sau:

Xếp loại Thang điểm 10 Thang điểm 4
Xuất sắc Từ 9,0 đến 10,0 Từ 3,60 đến 4,00
Giỏi Từ 8,0 đến 8,99 Từ 3,20 đến 3,59
Khá Từ 6,25 đến 7,99

Từ 2,50 đến 3,19

Trung bình Từ 5,0 đến 6,24 Từ 2,00 đến 2,49
  1. Sinh viên có điểm xếp loại tốt nghiệp đạt từ loại giỏi trở lên sẽ bị giảm đi một mức xếp loại tốt nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
  2. a) Có một môn học trở lên trong khóa học phải học lại (không tính môn học điều kiện; môn học được miễn trừ);
  3. b) Bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên (không tính mức kỷ luật được quy định tại khoản 2 Điều 16 của Hướng dẫn này) trong thời gian học tập tại trường.

Bài viết khác